ARBETSLIVETS DAG 2013 | PROGRAM | FÖREDRAG | ANMÄLAN

Medarbetarenkät | Cybermobbning | Kreativitet | Arbetsmiljö | Metaforer | Fördomar


Genom den ökande kommunikationen med hjälp av digitala medier såsom e-post, sms, Facebook, Twitter och blogg har fenomenet cybermobbning eller nätmobbning aktualiserats.

Cybermobbning i arbetslivet är ett relativt nytt fenomen som kan antas växa och få konsekvenser för såväl individer, organisationer som samhället i stort. Det kan röra sig om otrevliga eller kränkande sms eller e-postmeddelanden eller genom att förövaren lägger ut obehaglig och kränkande information (bilder, filmer eller text) på internet. Tidigare har detta begrepp framförallt relaterats till barn och ungdomar och få studier har fokuserat på cybermobbning bland vuxna i arbetslivet.

Syftet med projektet är dels att kartlägga förekomsten av cybermobbning och dess olika uttryck på olika arbetsplatser, dels att förklara och belysa konsekvenserna av cybermobbning för den enskilde arbetstagaren och för arbetsorganisationen. Projektet inleds med en pilotstudie med hjälp av intervjuer och en enkät på Facebook. Genom att öka kunskapen och förståelsen för fenomenet cybermobbning förväntas resultaten från detta projekt att kunna användas som stöd och hjälp för hur olika organisationer kan arbeta preventivt inom arbetsmiljöområdet.


20130122-200718.jpgTuija Muhonen

Tuija Muhonen är professor i arbetsvetenskap med inriktning mot arbetslivets psykologi. Undervisar i arbetsvetenskap. Aktuell forskning handlar om jämställdhet i högskolan samt den svenska chefskapstraditionen och effektivitet. Övriga forskningsintressen: kvinnliga chefers arbets- och livssituation, stress och coping i arbete ur ett genusperspektiv; arbets- och organisationsutveckling.

20130122-200751.jpg

Sandra Jönsson

Sandra Jönsson är Fil.dr. i psykologi med inriktning på arbets- och organisationspsykologi. Undervisar i Ledarskap och organisation med särskilt fokus på gruppdynamik, ledarskapsteorier och organisationsförändring. Ytterligare forskningsintresse rör relationen mellan ledarskap och lärande samt omställningsfrågor.

 

20130122-200814.jpg

Rebecka Forssell

Rebecka Forssell är sedan februari 2013 doktorand i Urbana studier vid Malmö högskola. Avhandlingsarbetet handlar om Cybermobbning i arbetslivet. Rebecka tog magisterexamen i Socialt arbete 2009, och har sedan dess arbetat med utvärdering vid Malmö högskola.

Malmö HögskolaCTA

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) är en mötesplats för forskare och praktiker inom arbetslivs- och utvärderingsfrågor. Syftet är att i dialog med externa samarbetspartners skapa en högkvalitativ forsknings- och utvärderingsmiljö som bidrar till ett offentligt samtal kring arbete och samhällsutveckling för att förbättra villkoren i människors arbetsliv. Mer information om CTA finns på vår hemsida: www.mah.se/cta